Kõik telgid -15%

Rendilepingu näidis

RENDILEPING

Lepingu nr____                                                                                                           ____._______.____, Tallinnas

 

  1. POOLED:

RENDILE ANDJA

RENTNIK

Ettevõte:

Militarist OÜ

Nimi:

Reg. kood:

16459156

Isikukood:

Aadress:

Tallinn, Tapri 5, 11415

ID dok.-i nr:

Esindaja:

 

Elukoht:

Telefon:

+372 56250590

Telefon:

e-mail:

pood@militarist.ee

e-mail:

a/a:

EE617700771007685249

 

 

  1. RENDILEPINGU ESE

Rendilepinguga annab rendileandja rentnikule üle:_________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(edaspidi nimetatud ese).

 

  1. KASUTUSPERIOOD JA ESEME KÄTTE TOIMETAMISE JA TAGASTAMISE VIIS

3.1. Rendileandja annab eseme rentnikule kasutamiseks üle hiljemalt

 

____._______.____a. kell ____:____ asukohas ____________________________________________;

3.2. Rentnik tagastab eseme rendileandjale hiljemalt

 

____._______.____a. kell ____:____ asukohas ____________________________________________.

3.2. Rendi eseme üleandmine rentnikule toimub ainult peale tasumist vastavalt p.4.

 

  1. RENDI SUURUS JA TASUMISE KORD

Rendileandja tasub kasutusperioodi eest kokku mõlema poole kokkuleppel summas _______________________( ________) eurot esitatud rendiarve alusel, arvel märgitud kuupäevaks. Makse tähtajaks mittelaekumise korral on rendileandjal õigus nõuda viivist 0,05 % päevas.

 

  1. RENTNIKU KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1. Rentnikul on õigus tutvuda renditava esemega üle andmise hetkel ja vajadusel fikseerida koos rendile andjaga käesolevas lepingu punktis 7. eseme puudused ja kahjustused enne selle kasutusele võtmist;

5.2. Rentnikul on kohustus eset kasutata sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult;

5.3. Rentnikul ei ole õigust anda renditavat eset allrendile ilma rendileandja poolse kirjaliku kokkuleppeta;

5.4. Rentnikul on kohustus hüvitada rendileandjale tekkinud kahju, kui eseme kasutamise käigus on saanud rentniku tõttu kahjustada või on hävinenud rendile andja vara. Kahju hüvitamise suuruseks on eseme samaväärseks taastamiseks kuluv summa;

5.5. Rentnik on kohustatud seisma selle eest, et ese ei satuks kolmanda osapoole kätte (vargus, vandaalitsemine);

5.6. Rentnik on kohustatud teavitama rendileandjat koheselt, kui ese on saanud kahjustada, hävinenud või varastatud;

 

  1. RENDILEANDJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

6.1. Rendileandjal on kohustus anda rentnikule ese üle seisundis, mis võimaldab eseme lepingujärgset kasutamist;

6.2. Rendileandja on kohustatud fikseerima rendile eseme andmise ja tagastamise hetkel käesolevas lepingu punktis 7. eseme puudused ja kahjustused;

6.3. Rendileandjal on õigus nõuda rentniku poolt renditava eseme kohest tagastamist selle mittesihtotstarbelisel kasutamisel.

 

  1. ESINEVAD PUUDUSED JA MITTETÄHTAEGNE TAGASTAMINE

7.1.Rendile andmise hetkel on tuvastatud esemel alljärgnevad kahjustused/puudused: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2. Rendilepingu eseme tagastamisel  on tuvastatud esemel alljärgnevad kahjustused/puudused:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.3. Eseme mittetähtaegsel tagastamisel kohustub rentnik tasuma iga tagastamisega viivitatud päeva eest kahekordset rendipäeva tasu.

7.4. Toote kahjustumisest või hävimisest tuleb rendileandjat teavitada koheselt ja lõpetada toote kasutamine. Loomuliku kulumise poolt tekkinud kahjustuste puhul tagastab rendileandja rendisumma kui toodet ei ole võimalik edasi kasutada ilma kahjustuste suurenemiseta.

7.5. Eseme kadumise, varguse, hävimise ja olulise kahjustumise puhul peab rentnik tasuma renditoote uushankehinna.

7.6. Eseme tagastamisega viivitamisel üle 5 päeva ilma kokkuleppeta loeb rendileandja, et rentnik on eseme omastanud ja teeb vastava avalduse politseisse.

 

  1. TAGATISRAHA

Lepingu sõlmimisel tasuti tagatisraha_______________________(________) eurot, mis makstakse tagasi juhul kui ese tagastati ja sellel puudusid kahjustused.

 

  1. LEPINGU LÕPETAMINE

9.1. Leping lõppeb eseme tagastamise hetkel kui rendileandja ja rentnik on koos eseme üle vaadanud ja selle seisukorra suhtes pretensioonid puuduvad;

9.2. Kui eseme üleandmisel tuvastatakse kasutamise käigus tekkinud puudused, siis need fikseeritakse kirjalikult, kus lepitakse kokku ka tekitatud puuduste hüvitamise osas;

9.3. Rentnikul on õigus lepingut ennetähtajaliselt üles öelda, kui kasutusse võtmise hetkel selgub, et renditavat eset ei ole võimalik selle seisukorrast tulenevalt siiski sihtotstarbeliselt kasutada (varjatud puudus), kuid seda vaid juhul, kui rentnik on rendileandjat puudusest koheselt teavitanud ja rendileandja ei ole mõistliku aja jooksul puudust kõrvaldanud;

9.4. Lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ettenähtud korras.

 

Rendileandja:                                                                                               Rentnik:

 

 

__________________________                                                            __________________________